Algemene voorwaarden
Spel als een detective
versie 2020.1

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Spel als een detective: de eenmanszaak Spel als een detective, gevestigd te Marathonstraat 8, 2134 CC Hoofddorp. Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61422584, mede handelend onder de namen Margriet Smit, Margriet Smit Leerondersteuning en leerondersteuning.com.
  • Diensten/aanbod: alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Spel als een detective, zoals vermeld op de website www.spelalseendetective.nl.
  • Jij/je/opdrachtgever: jij, ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met Spel als een detective en/of aan Spel als een detective opdrachten verstrekt of afneemt.
  • Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan Spel als een detective om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan één of meerdere onderdelen van het aanbod van Spel als een detective.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan of overeenkomsten met Spel als een detective.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht en zal Spel als een detective een vervangende bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover specifiek en schriftelijk door Spel als een detective zijn aanvaard.
2.5 Indien Spel als een detective geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Spel als een detective in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Spel als een detective zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3.2 De overeenkomst tussen jou en Spel als een detective komt pas tot stand na bestelling van één of meerdere producten van Spel als een detective.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
3.4 Door Spel als een detective gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Spel als een detective deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Spel als een detective feitelijk een begin van de uitvoering heeft gemaakt.
3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spel als een detective aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan Spel als een detective worden verstrekt.
3.7 Indien de noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Spel als een detective, heeft Spel als een detective het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de opdracht te annuleren.

Artikel 4 Bijzondere voorwaarden Spel als een detective

4.1 In het programma van Spel als een detective deelt Spel als een detective kennis, ervaring en tools om succesvol te worden in het spellen van de spellingcategorieën van groep 4 en 5. Zelf moet je voldoende inspanning leveren om het programma van Spel als een detective te volgen. Spel als een detective kan geen garantie geven dat de spellingsvaardigheid omhoog gaat na het volgen van het programma.
4.2 Het programma van Spel als een detective houdt een inspanningsverplichting in en geen resultaatverbintenis. De experts van Spel als een detective zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame professional mag worden verwacht.
4.3 Spel als een detective zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om te komen tot een hogere spellingsvaardigheid. De ondersteuning die Spel als een detective biedt staat beschreven op de website www.spelalseendetective.nl.
4.4 Jij, Opdrachtgever, staat bij inschrijving/bestelling in voor de juistheid van de verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

Artikel 5 Materialen en licenties

5.1 Gedurende een jaar heb jij, Opdrachtgever, toegang tot de online lesmaterialen van Spel als een detective.
5.2 De verstrekte leermiddelen blijven in het bezit van de Opdrachtgever, ook na het beëindigen van de licentie op de online lesmaterialen van Spel als een detective.
5.3 De materialen van Spel als een detective mogen voor eigen gebruik gekopieerd worden.
5.4 De materialen van Spel als een detective mogen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden of gedeeld worden met derden.
5.5 De Opdrachtgever mag de online lesmaterialen inzetten als huiswerk en voor dat doeleinde de licentiecode delen met (ouders van) leerlingen.

Artikel 6 Niet goed, geld terug garantie/ herroepingrecht/ annuleren

6.1 Spel als een detective vindt het belangrijk dat jij, Opdrachtgever, tevreden bent. Daarom hanteert Spel als een detective een niet goed, geld terug garantie. Je kan uiterlijk veertien (14) dagen na aankoop je bestelling kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen naar margriet@spelalseendetective.nl.
6.2 Bij annulering dien jij, Opdrachtgever, al het ontvangen materiaal in te leveren en vervallen licenties op de door Spel als een detective verstrekte programma’s en tools.
6.3 Na het terugsturen van het materiaal, op kosten van de Opdrachtgever, zal de betaling worden teruggestort.
6.4 Na in de vorige leden genoemde termijn is het niet meer mogelijk om de bestelling bij Spel als een detective te annuleren. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 Spel als een detective is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
7.2 Voorts is Spel als een detective bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 8 Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 De vermelde prijzen op de website zijn altijd exclusief btw.
8.2 Betaling wordt ineens voldaan.
8.3 Levering van materialen en licenties volgt slechts na betaling.
8.4 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat dat bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten gerekend bij ingebrekestelling.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Spel als een detective is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerde geldende opvatting  niet voor de rekening van Spel als een detective komt, ook wel overmacht genoemd.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Spel als een detective geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Spel als een detective niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt bedoeld, maar niet uitsluitend bedoeld; stroom- of internetstoring.
9.3 Spel als een detective heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Spel als een detective haar verplichting had moeten nakomen.

Artikel 10 intellectueel eigendom/ gebruik materialen

10.1 Op de teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten van Spel als een detective, bezig Spel als een detective de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na afloop van de diensten van Spel als een detective mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij schriftelijk overeengekomen met Spel als een detective. Het is eveneens niet toegestaan de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma.
10.2 Indien voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is Spel als een detective uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan.
10.3 Materialen mogen voor eigen gebruik gekopieerd worden.
10.4 Er kan gedurende een jaar gebruik worden gemaakt van de licentie tot de online materialen van Spel als een detective.

Artikel 11 Klachten

11.1 Mocht je ontevreden zijn over de diensten van Spel als een detective dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden aan Spel als een detective via een mail aan margriet@spelalseendetective.nl.
11.2 Klachten moet je binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht melden aan Spel als een detective. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.3 Een klacht doet niets af aan de betalingsverplichting.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Spel als een detective is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.2 Spel als een detective is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend; gevolgschade.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Spel als een detective voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
12.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een (1) jaar na de dag waarop jij bekend of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Spel als een detective voor die schade.
12.5 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet je Spel als een detective eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Spel als een detective in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele schade te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 13 Geheimhouding en persoonsgegevens

13.1 Spel als een detective neemt jouw privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Spel als een detective houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke informatie Spel als een detective verwerkt en met welk doel, is te vinden in de privacyverklaring.
13.2 Indien Spel als een detective op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Spel als een detective zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Spel als een detective niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijke recht

14.1 Bij geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
14.2 Indien we er onderling niet uitkomen zullen we de geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Haarlem.
14.3 Op alle overeenkomsten tussen Spel als een detective en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Indien onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
15.2 Spel als een detective is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Spel als een detective zal de aangepaste algemene voorwaarden tijdig vermelden op de website www.spelalseendetective .nl en indien van toepassing aan jou mailen. Indien geen tijdstip is aangewezen dan treden de wijzingen voor jou in werking zodra je ze hebt ontvangen.
15.3 De meest actuele algemene voorwaarden van Spel als een detective is kenbaar via de website www.spelalseendetective.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegezonden.

Hoofddorp, 22-01-2020